ข่าวย้อนหลัง พฤศจิกายน ปี 2562
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่11/2562 ณ วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตรมงคล หมู่ที่11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริมาศ แสงเมือง นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัญจรตำบลวอแก้ว ณ หอประชุมหมู่บ้านหล่ายทุ่ง ม.4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นางสาวธราพร ยืนยงค์ นวส.ปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูลแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2562 ณ หมู่ที่ 2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นางสาวจรรยา หึกขุนทด นวส.ปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูลแปลงมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (DW) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร เยี่ยมเยือนให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มจักรสาน หมู่ที่ 6 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตรให้บริการแก่เกษตรก รผู้ปลูกข้าวฤดูนาปี 2562/63 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร ร่วมจัดเตรียมกล้าพันธุ์ผัก เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการในงานโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
นางสาวธราพร ยืนยงค์ เจ้าหน้าที่อารักพืช บริการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตรให้การต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ"ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 20 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร มอบกล้าผักให้กับสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร ตรวจเยี่ยมความพร้อม ศพก เครือข่าย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรยั่งยืนตำบลเมืองยาว
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตรให้บริการแก่เกษตร กรผู้ปลูกข้าวฤดูนาปี 2562/63
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
นางกนกวรรณ พรหมตัน เกษตรอำเภอห้างฉัตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง