นางกนกวรรณ พรหมตัน
เกษตรอำเภอห้างฉัตร
097-9183171
นางสาวประไพศรี บุรีคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ ตำบลเมืองยาว
062-8265897
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริมาศ แสงเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ ตำบลวอแก้ว
093-1307548
นางสาวจรรยา สมพมิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบลเวียงตาล/ตำบลปงยางคก

093-1307549

นางสาวพัชราภรณ์ คชวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ ตำบลแม่สัน/ตำบลห้างฉัตร
081-1638423 / 093-1306452
นางสาวธราพร ยีนยงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ ตำบลหนองหล่ม
087-1790214
นางจีราพร มูลบ้านดง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-9559395
นางชฎาพร ไชยวัง
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานราชการ
061-8892924
นายทองคำ ตั้ง
นักการภารโรง
082-7583583