ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

จำนวน
พื้นที่
ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร(พืช/ ไร่)
รวมพื้นที่
การเกษตร
ตำบล
หมู่บ้าน
ประชากร
(คน)
ครัวเรือน
(ไร่)
พื้นที่นา
พื้นที่พืชไร่
พื้นที่ไม้ผล
พืชผัก
ไม้ดอก
ไม้ประดับ
(ไร่)
ปงยางคก
13
9,780
2,546
14,717
10,314
2355
1,209
267
-
14,145
เมืองยาว
15
8,245
2,125
16,942
10,696
2,228
1,599
88
-
14,611
เวียงตาล
11
8,570
2,145
16,027
7,486
2,409
1,417
124
-
11,436
ห้างฉัตร
9
9,566
2,621
19,144
6,050
430
795
140
-
7,415
หนองหล่ม
9
4,739
1,318
24,017
8,975
11,483
808
373
-
21,639
แม่สัน
9
4,258
1,153
13,801
3,291
1,256
993
75
-
5,615
วอแก้ว
7
4,532
1,135
42,050
5,684
4,326
551
274
-
10,835
รวม
73
53,950
16,539
146,698
52,496
24,487
7,372
1,341
-
85,696

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทร. 054-269283
hangchat@doae.go.th
ดูแลระบบโดย
นางชฎาพร ไชยวัง
พนักงานธุรการ