นางสาวธัญญ์รวี ธนศิริพูลภัทร์
เกษตรอำเภอห้างฉัตร


 
นางสาวปรานอม แสงจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ คชวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจรรยา สมพมิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจุฬาวรรณ สิงห์ไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ

นางพรรณธิพา มาชม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวธราพร ยีนยงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

นางอุไรวรรณ แก้วหลา
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน (ช่วยราชการ)
นางจิราพร มูลบ้างดง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชฎาพร ไชยวัง
เจ้าพนักงานธุรการ