ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559/60
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา